โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดสื่อกิจกรรม Plant Ranger ขบวนการพิทักษ์พืชสำหรับครู

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดสื่อกิจกรรม Plant Ranger ขบวนการพิทักษ์พืชสำหรับครู โดยมีวิทยากรจากองค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาให้ความรู้แก่คุณครู ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม