กิจกรรมงานวันตรุษจีนและวันซอลลัล ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคมให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันตรุษจีนและวันซอลลัล ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม