ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ให้การต้อนรับ ครูศิริขวัญ มูลชนะ จากโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)

ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ให้การต้อนรับ ครูศิริขวัญ มูลชนะ จากโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม