การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานของโรงเรียน และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนยอดเยี่ยม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมชงโค โดยมี นายสาธิต ตะสุข นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เป็นประธานการประชุม