ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสมาศึกษาดูงานโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ณ หอประชุมชงโค