พิธีมอบเกีรยติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

พิธีมอบเกีรยติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ โดมอเนกประสงค์