คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม และโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม และโครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ หอประชุมชงโค โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ