กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ จัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม