คณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมฯ นำโดย นายณรงค์ คำสุขุม รองผอ.สพม.ชร มาตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัยของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ปีการศึกษา 2565

คณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมฯ นำโดย นายณรงค์ คำสุขุม รองผอ.สพม.ชร มาตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัยของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม