ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา และ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา และโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม จังหวัดเชียงราย มาศึกษาดูงานการผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และห้องเรียนอาชีพ ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม