การนิเทศติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

การนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม