มุทิตา กตเวที ศรีแม่จัน

พิธีแสดง มุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม