การประชุมรับแนวปฏิบัติ ข้อแนะนำ เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด -19)

ทีมบริหารและตัวแทนคณะครูเข้าร่วมประชุมเพื่อรับแนวปฏิบัติ ข้อแนะนำจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม