รวมน้ำใจ ต้านภัยโควิด

ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด – 19 ณ หมู่บ้านรุ่งเจริญ ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  พ.ศ. 2564