แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

เจตจำนงโรงเรียนสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

เจตจำนงโรงเรียนสุจริตของผู้บริหาร

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต/รับฟังความคิดเห็น

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต/รับฟังความคิดเห็น

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม กำหนดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้บริหาร ครู บุคลากร ในสังกัด แบ่งเป็น  5 ช่องทาง ดังนี้
1) ติดต่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้วยตนเอง ที่โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 65 หมู่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
2) ส่งเป็นหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางไปรษณีย์มายัง  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 65 หมู่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
3) โทรสาร 053 – 771545
4) กล่องรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ https://mwk.ac.th/?page_id=437
5) ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์  https://www.facebook.com/maechanschool
6) E-Mail : [email protected]

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน