การอบรมเชิงปฏิบัติการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการประเมินตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ

การอบรมเชิงปฏิบัติการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการประเมินตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

กิจกรรมสร้างเสริมเกราะป้องกันด้วยวัคซีน “เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”

นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา เข็มที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

มุทิตา กตเวที ศรีแม่จัน

พิธีแสดง มุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดพิธีต้อนรับ  นายสรายุทธ ติยะกว้าง และ นางสุดลักษณ์ ณ พิกุล เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

การนิเทศติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

การนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

การประชุมรับแนวปฏิบัติ ข้อแนะนำ เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด -19)

ทีมบริหารและตัวแทนคณะครูเข้าร่วมประชุมเพื่อรับแนวปฏิบัติ ข้อแนะนำจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

 

การตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุน มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

โรงเรียนแม่จันวิทยาคมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

รวมน้ำใจ ต้านภัยโควิด

นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม และ ฝ่ายกิจการนักเรียน มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่นักเรียนที่กักตัวในชุมชน พร้อมทั้งมอบให้แก่ศูนย์แยกกักตัว ณ โรงแรมริมจัน รีสอร์ท ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  พ.ศ. 2564

รวมน้ำใจ ต้านภัยโควิด

ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด – 19 ณ หมู่บ้านรุ่งเจริญ ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  พ.ศ. 2564

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม นำเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ไปถวาย ณ วัดป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ 2564