การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและพิธีปัจฉิมนิเทศอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและพิธีปัจฉิมนิเทศอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

โครงการอบรมนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย

โครงการอบรมนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านทักษะชีวิต กิจกรรม รณรงค์การจัดการขยะในโรงเรียน

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านทักษะชีวิต กิจกรรม รณรงค์การจัดการขยะในโรงเรียน ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้อง TO BE โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนอาชีพ ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนอาชีพ ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมชงโค

การบูรณาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กับ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

การบูรณาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กับ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กิจกรรมการฝึกอบรมการเสริมสร้างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการเชียงรายเมืองมั่นคงและปลอดภัยแบบบูรณาการ กิจกรรมการฝึกอบรมการเสริมสร้างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

พิธีมอบเกียรติบัตร การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

พิธีมอบเกียรติบัตร การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการประกวด “ต่อต้านการทุจริตผ่าน TIKTOK ” ประจำปี 2564

พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการประกวด “ต่อต้านการทุจริตผ่าน TIKTOK ” ประจำปี 2564 โดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

พิธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยรางวัล พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยรางวัล พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม