นางสาวกายทิพย์ แจ่มจันทร์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้ารับรางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

นางสาวกายทิพย์ แจ่มจันทร์ ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้ารับรางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ร่วมยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

พิธีไหว้ครูพลบดีของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

พิธีไหว้ครูพลบดีของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้อง to be number one โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

การอบรมนักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

การอบรมนักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วันที่ ๒๓ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

 

พิธีอำลานักเรียน ของครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

พิธีอำลานักเรียน ของครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

พิธียกเสาเอกโดมอนุสรณ์ ๖๐ ปี และพิธีพุทธาภิเษกพระสิงห์ ๑ สำเภาทิพย์ (พระพุทธรัตนมงคลทศาภิเษก)

นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธียกเสาเอกโดมอนุสรณ์ ๖๐ ปี และพิธีพุทธาภิเษกพระสิงห์ ๑ สำเภาทิพย์ (พระพุทธรัตนมงคลทศาภิเษก) ในวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา

คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ร่วมยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา ในวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม