พิธีทำบุญโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

คณะบริหารคณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมพิธี พิธีทำบุญโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรมสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักเรียน สาขาพืชศาสตร์

กิจกรรมสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๐ เทียบเท่า ปวช.๓ สาขาพืชศาสตร์ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องโสตทัศศึกษา

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนแม่จันวิทยาคมได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม