การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
การประชุมสมาคมศิษย์เก่าแม่จันวิทยาคม
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
การประชุมครูประจำเดือน
สนทนากับเรา