ข้อมูลผู้บริหาร โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

นายจรัล แก้วเป็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
โทรศัพท์ : 082-8949189
E-Mail : [email protected]

นายทินกร พุทธรักษาจริยา 
รองผอ.โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
โทรศัพท์ : 086-1931602
E-Mail : [email protected]
นางสาวกัณชลิฏา จันทีนอก
รองผอ.โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
โทรศัพท์ : 063-1288859
E-Mail : [email protected]
นางจุไรรัตน์ พงศ์สุวรรณ
รองผอ.โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
โทรศัพท์ : 083-9262459
E-Mail : [email protected]
นายสมชาย สมบูรณ์
รองผอ.โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
โทรศัพท์ : –
E-Mail : [email protected]
นายประชัน ปันมิตร
รองผอ.โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
โทรศัพท์ : –
E-Mail : [email protected]
สนทนากับเรา