กิจกรรมโรงเรียน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม กับ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ณ หอประชุมเล็ก โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓