กิจกรรมโรงเรียน

SMTE JUNIOR CAMP ครั้งที่ ๓

smte junior camp  ครั้งที่ ๓ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม