กิจกรรมโรงเรียน

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา