กิจกรรมโรงเรียน

การอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย และโรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
ทางด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
โดยมีนายวรพงษ์ สันติวงศ์ รองผอ.สพป.ชร.2 รักษาราชการแทน.ผอ.สพม.36 เป็นประธาน