กิจกรรมโรงเรียน

นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งกัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020

เข้าร่วมการแข่งกัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020 ระดับภาคเหนือ (รุ่น PER-TEENAGE) ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตส์ ช๊อปปิ้งเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำเยาวชนทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดเชียงราย  TO BE NUMBER ONE  TRANING FOR LEADER