โรงเรียนแม่จันวิทยาคม : Maechanwittayakhom School

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) โดยมีผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดถึงภาคีเครือข่ายให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่ผู้ประเมินอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2562

Chinese (Simplified)EnglishThai