โรงเรียนแม่จันวิทยาคม : Maechanwittayakhom School

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ร่วมกับจังหวัดเชียงรายและส่วนกลาง จัดการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในโอกาสจะเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBERONE จังหวัดเชียงราย และเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์เพื่อนใจ (TO BE NUMBERONE FRIEND CORNER) ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

Chinese (Simplified)EnglishThai