พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและพิธีปัจฉิมนิเทศอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและพิธีปัจฉิมนิเทศอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม