โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนอาชีพ ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนอาชีพ ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมชงโค