กิจกรรมการฝึกอบรมการเสริมสร้างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการเชียงรายเมืองมั่นคงและปลอดภัยแบบบูรณาการ กิจกรรมการฝึกอบรมการเสริมสร้างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม