กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรม “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรม “ฟันสวย เหงือกแข็งแรง” และมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม