พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(พิเศษต่อเนื่อง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(พิเศษต่อเนื่อง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม