กิจกรรมสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๐ เทียบเท่า ปวช.๓ สาขาพืชศาสตร์ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องโสตทัศศึกษา

สนทนากับเรา