ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนสงขลาวิทยาคม จังหวัดสงขลา และโรงเรียนสามโก้วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคม จังหวัดสงขลา และโรงเรียนสามโก้วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง มาศึกษาดูงาน ในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม