พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนแม่จันวิทยาคมได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม