กิจกรรมโรงเรียน

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 50) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม