กิจกรรมโรงเรียน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว. PA

การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว. PA (PA: Performance Appraisal) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนสิช  สิทธิสมบูรณ์    ในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม