กิจกรรมโรงเรียน

ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มอบนโยบายการจัดการศึกษา

ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มอบนโยบายการจัดการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม