กิจกรรมโรงเรียน

การฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เข็มที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

การฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เข็มที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 19 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม