กิจกรรมโรงเรียน

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔

นายสรายุทธ ติยะกว้าง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม