กิจกรรมโรงเรียน

การประชุม การแสดงในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

การประชุม การแสดงในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

ในวันที่ 29  มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม