กิจกรรมโรงเรียน

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในวันที่ 19, 20, 26 มิถุนายน  พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม