กิจกรรมโรงเรียน

การประชุมหารือการบริหารจัดการขยะ ในโรงเรียน

การประชุมหารือการบริหารจัดการขยะ ในโรงเรียน โดย เทศบาลตำบลป่าซาง และ โรงงานหลวงดอยคำ ร่วมกับ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม