ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม