ข่าวประกาศ

ระเบียบสมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ว่าด้วย การจำหน่ายขนม น้ำ นม ผลิตภัณฑ์จากนม และอุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน พ.ศ. 2564

CCF_000624