โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE
และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

สนทนากับเรา