โรงเรียนแม่จันวิทยาคม : Maechanwittayakhom School

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคมที่ผ่านการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่1 ปีการศึกษา2563
สาขาประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5 คน

Chinese (Simplified)EnglishThai