กิจกรรมโรงเรียน

การอบรมโครงการ “พลังเครือข่ายเยาวชน พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค” ประจำปี ๒๕๖๓

นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคมเข้าร่วม การอบรมโครงการ “พลังเครือข่ายเยาวชน พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค” ประจำปี ๒๕๖๓ ของกรมการค้าภายใน วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม