กิจกรรมโรงเรียน

การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและการติดตามการดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและการติดตามการดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม